Podrška

Podržani modeli

Ova stranica sadrži informacije o podršci za modele prikazane u nastavku.

Kvalifikovani modeli:

Serija U76:  48U7653DG,  40U7653DG
Serija S36:  55S3653DG,  48S3653DG,  40S3653DG,  40S3633DG,  32S3633DG,  32S3653DG
Serija W15 / L15:  40L1553DG,  40L1533DG,  40L1534DG,  32W1533DG,  32W1534DG,  24W1533DG,  24W1534DG

Kontakt informacije

BG Elektronik d.o.o.

Kontakt centar :+381112086666

Email :servis@bgelektronik.com

Manuals / Firmwares

Serija W15 / L15

Kliknite da biste razvili
W15/L15 Series

Modeli: 40L1533DG / 40L1534DG

ONLAJN PRIRUČNIK

Preuzmite datoteku (2016/2/2)
Ime datoteke: L153x-40-Serbian.pdf (3.4MB)

Download

Preuzmite datoteku

Preuzmite datoteku (2016/2/2)
Ime datoteke: QSG-L153x-40-D.pdf (5.6MB)

Download

Modeli: 24W1533DG / 24W1534DG

ONLAJN PRIRUČNIK

Preuzmite datoteku (2016/2/2)
Ime datoteke: D_W153x-24-Serbian.pdf (4MB)

Download

Preuzmite datoteku

Preuzmite datoteku (2016/2/2)
Ime datoteke: QSG-D_W153x-24-D.pdf (7.4MB)

Download

Modeli: 32W1533DG / 32W1534DG

Preuzmite datoteku

Preuzmite datoteku (2016/2/2)
Ime datoteke: QSG-L_W153x-32-D.pdf (5.6MB)

Download

Firmware

Trenutno nema dostupnih datoteka za ažuriranje firmvera. Kad budu dostupne, najnovije datoteke za ažuriranje biće navedene ovde.

Povećavanje stepena ekološke prihvatljivosti proizvoda

RoHS

Regulativa Evropske unije u vezi sa proizvodnjom i recikliranjem električnih proizvoda naterala je tehnološku industriju da pitanja u vezi sa okruženjem pomeri na sam vrh liste prioriteta. Različite regulative i direktive trenutno se implementiraju u zemljama članicama Evropske unije u cilju smanjivanja količine otpada od električne i elektronske opreme i hemikalija koje se odlažu na deponije.

Kao deo tih aktivnosti, veoma važan propis stupio je na snagu 1. jula 2006. godine, a poznat je kao direktiva Evropske unije: "Zabrana korišćenja određenih štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi" (RoHS). Ova direktiva propisuje da nakon 1. jula 2006. neće biti dozvoljena prodaja većine nove električne i elektronske opreme u Evropskoj uniji ako sadrži bilo koju od sledećih supstanci (iznad određene koncentracije (w/w)) na homogenom nivou materijala:

Olovo (0,1%)
Živa (0,1%)
Kadmijum (0,01%)
Heksavalentni hrom (0,1%)
Polibromirani bifenili (PBB) (0,1%) Polibromirani difenil etri (PBDE) (0,1%)

REACH

Propis Evropske unije o hemikalijama, REACH (Registracija, procena, ovlašćenje i ograničavanje hemikalija), stupio je na snagu 1. juna 2007.

Compal će ispuniti sve REACH zahteve i posvećeni smo tome da svojim klijentima pružimo informacije o hemijskim supstancama koje koristimo u svojim proizvodima u skladu sa propisom REACH.

Zahvaljujući posvećenosti preduzeća Compal tretiranju brige o okruženju kao prioriteta u svim svojim poslovnim aktivnostima radi zaštite bezbednosti i zdravlja ljudi, kao i prirodnih resursa na globalnom nivou, Compal podržava opšti cilj propisa REACH i posvećen je poštovanju i ispunjavanju svih pravnih obaveza.

Informacije o open-source softveru

BG Elektronik d.o.o.

Kontakt centar :+381112086666

Email :servis@bgelektronik.com