Забележка за търговската марка

  • Dolby и символът с двойно "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.
  • TТермините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото на HDMI, са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави.