Общи условия

С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ВИЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ.

Този сайт е свързан с други сайтове, които също са обслужвани от COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. Използването на свързаните сайтове също ще бъде предмет на общите им условия. В случай че тези общи условия влизат в конфликт с общите условия на свързания сайт, тези на свързания сайт ще бъдат с приоритет и ще го управляват.

Съдържание на сайта

Материалите, който са достъпни на този сайт, включително материалите в свързани сайтове, които са пряко или косвено достъпни от този, са предоставени "във вида, в който са" без никакви гаранции, изрични или косвени, включително, но не ограничени до всякакви косвени гаранции за възможност за търговия, приложимост за определени цели, заглавие или ненарушение. Не гарантираме, че тези материали няма да имат грешки, ще са защитени от вируси, че няма да бъдат клеветнически, обидни или да бъдат вредни по друг начин. Вие поемате цялата себестойност на всякакво нужно обслужване, ремонт или коригиране. Този сайт може също да съдържа публикации с технически неточности или печатни грешки, които ще бъдат коригирани, когато бъдат открити по лично усмотрение на COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. В допълнение през известно време ще бъдат внасяни промени в информацията, съдържана в отпечатаните версии на такива публикации. Тези корекции и промени може да бъдат приложени в този сайт към по-ранна или късна дата.

Териториално покритие

Този сайт предоставя списъци с широка гама продукти на COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. и по тази причина може да съдържа препратки или кръстосани препратки към определени продукти и услуги, които не са (готови) налични в която и да е определена държава. Която и да е такава препратка не предполага, че COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. възнамерява да предлага такива продукти и услуги в която и да е определена държава.

Общи

Тези общи условия са определени в съответствие със законодателството на Англия. COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. си запазва правото да добавя, изтрива или променя всяко или всички условия в Декларацията за защита на данните по всяко време и без предупреждение.