Поддръжка

Поддържани модели

Тази страница съдържа информация за поддръжка за моделите, показани по-долу.

Приложими модели:

Серия U76:  48U7653DG,  40U7653DG
Серия S36:  55S3633DG,  48S3633DG,  40S3653DG,  40S3633DG,  32S3633DG
Серия W15 / L15:  40L1553DG,  40L1533DG,  40L1534DG,  32W1533DG,  32W1534DG,  24W1533DG,  24W1534DG

Информация за контакт

K&K service Ltd.

Кол център :+35929700970

Имейл адрес :service@kkservice.bq

Ръководства / Фърмуери

Серия W15 / L15

Щракнете, за да разширите
W15/L15 Series

модели: 40L1533DG / 40L1534DG

ОНЛАЙН РЪКОВОДСТВО

Изтегляне на файл (2016/2/2)
Име на файл: L153x-40-Bulgarian.pdf (3.5MB)

Download

Кратко начално ръководство

Изтегляне на файл (2016/2/2)
Име на файл: QSG-L153x-40-C.pdf (6.9MB)

Download

модели: 24W1533DG / 24W1534DG

ОНЛАЙН РЪКОВОДСТВО

Изтегляне на файл (2016/2/2)
Име на файл: D_W153x-24-Bulgarian.pdf (4MB)

Download

Кратко начално ръководство

Изтегляне на файл (2016/2/2)
Име на файл: QSG-D_W153x-24-C.pdf (9.3MB)

Download

модели: 32W1533DG / 32W1534DG

ОНЛАЙН РЪКОВОДСТВО

Изтегляне на файл (2016/2/2)
Име на файл: L_W153x-32-Bulgarian.pdf (3.5MB)

Download

Кратко начално ръководство

Изтегляне на файл (2016/2/2)
Име на файл: QSG-L_W153x-32-C.pdf (6.9MB)

Download

Фърмуер

Към момента няма налични актуализации на фърмуера. Най-новите файлове за актуализация ще бъдат изброени тук, когато бъдат налични.

Екологични продукти

RoHS

Законодателството на ЕС по отношение на производството и рециклирането на електрически продукти накара технологичния отрасъл да постави екологичните въпроси на първо място. Понастоящем се прилагат различни законодателни норми и директиви в държавите-членки на ЕС с цел намаляване на количеството отпадъци от електрическо и електронно оборудване и на химикалите, които стигат до местата за депониране на отпадъци.

Като съответствие с тази дейност голяма част от законодателството влезе в сила на 1 юли 2006 г. и е известно като Директива на ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ООВ). Според тази Директива след 1 юли 2006 г. по-голямата част от новото електрическо и електронно оборудване не може да се продава в ЕС, ако съдържа някое от следните вещества (в концентрации над посочените (w/w)) на ниво хомогенни материали:

олово (0,1%)
живак (0,1%)
кадмий (0,01%)
шествалентен хром (0,1%)
Полиброминатни дифенилни етери (PBDE) (0,1%).

REACH

Регламентът на Европейския съюз (ЕС) за химикалите - REACH (регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), влезе в сила на 1 юни 2007 г.

Compal ще отговаря на всички изисквания за REACH и сме ангажирани да предоставяме на клиентите си информация за химичните вещества в продуктите ни съобразно Регламента за REACH.

Въз основа на ангажимента на Compal да поставяме грижите за околната среда на първо място във всички наши стопански дейности, за да предпазваме безопасността и здравето на хората, както и световните природни ресурси, Compal подкрепя общата цел на REACH и е ангажирана със спазването и изпълнението на всички правни задължения.

Информация за софтуер с отворен код

K&K service Ltd.

Кол център :+35929700970

Имейл адрес :service@kkservice.bq